HOME
OVER ONS
BING kwaliteit
BING garantie
CONTACT
DEALERS
PRODUCTEN
TECHNISCHE INFORMATIE
NIEUWS
ZOEKEN
 
 
Leveringscondities

BING Bearings b.v. levert z’n producten uitsluitend via zelf aangestelde wederverkopers.
Algemene verkoopvoorwaarden van Bing Bearings BV (BING)
(Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 24479124

 1. ALGEMEEN
  1. Toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij BING als (potentiële) verkoper van producten optreedt.
  3. Van deze leveringsvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 2. DEFINITIES
    “BING”    BING BEARINGS BV B.V.
    “Koper”     de (potentiële) wederpartij van BING;
    “Leveringsvoorwaarden”  deze algemene verkoopvoorwaarden van BING;
    “Levering”    de feitelijke aflevering van de producten door BING;
    “Producten”    alle producten die door BING worden geleverd.
 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
  1. Alle aanbiedingen van BING zijn vrijblijvend.
  2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werkuren.
  3. BING is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de koper af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  4. Een overeenkomst tussen BING en de koper komt tot stand zodra BING de opdracht van de koper schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 4. MONSTERS, MODELLEN EN TEKENINGEN
  1. Aan de koper ter beschikking gestelde of via internet getoonde monsters, modellen, afbeeldingen, tekeningen en/of opgegeven maten, gewichten, kleurstellingen en/of uitvoeringsdetails van de producten gelden slechts bij wijze van aanduiding en binden BING niet.
 5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
  1. Levering van producten geschiedt franco aan huis vanaf € 750,= netto excl. BTW tenzij anders aangegeven.
  2. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. BING zal niet in verzuim zijn, tenzij zij schriftelijk in gebreke is gesteld na de overeengekomen of conform de in artikel 5.3 bepaalde uitgestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund.
  3. Indien BING de opdracht van de koper niet binnen redelijke termijn kan uitvoeren, zal BING de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  4. BING is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  5. De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd, bij gebreke de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.
  6. De koper verplicht zich bij BING te informeren omtrent het beoogde gebruik van de te leveren producten of de omstandigheden waaronder de te leveren producten zullen worden gebruikt.
 6. PRIJZEN
  1. Alle aan de koper opgegeven prijzen zijn op basis van levering franco aan huis boven een orderwaarde van € 750,00  en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. BING is gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals ondermeer prijzen (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de koper door te berekenen. Bij doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden middels een daartoe strekkende, schriftelijke verklaring.
 7. BETALINGEN
  1. Betaling door de koper dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze.
  2. Betalingen door de koper dienen uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt, zonder verrekening, korting of opschorting.
  3. Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de koper.
  4. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper, onverminderd de overige rechten en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, BING over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, of de wettelijke rente als koper een natuurlijk persoon is.
  5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die BING redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de koper komen ten laste van de koper, zulks met een minimum van 10% van de hoofdsom.
  6. Betalingen van de koper strekken primair ter voldoening van de in artikel 7.4 bedoelde verschuldigde kosten, de verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op dat deel van de hoofdsom dat BING aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de koper ter zake.
 8. ZEKERHEIDSTELLING
  1. Indien er naar BING´s oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen jegens BING niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de koper verplicht om, op eerste verzoek van BING, terstond genoegzame, in de door BING gewenste vorm, zekerheid op te stellen, waaronder onder meer het bevestigen van een pandrecht wordt begrepen, voor de volledige nakoming van al zijn (betalings) -verplichtingen.
  2. Indien de koper binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van een verzoek van BING als bedoeld in artikel 8.1 geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. BING behoudt zich het eigendom van door hem aan de koper geleverde en te leveren producten voor, totdat de koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings)-verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens zodanige overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.
  2. Indien de koper mede uit de in artikel 9.1 bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die BING voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt de koper deze voor BING, totdat de koper aan alle verplichtingen als in artikel 9.1 bedoeld heeft voldaan.
  3. De koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de producten te verpanden noch deze te bezwaren. Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, slechts bevoegd om de producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering als lasthebber van BING op naam en voor rekening van BING aan derden te vervreemden. Indien de koper hieraan niet voldoet, is BING gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten en/of zekerheid te vragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1 voor de levering van de producten.
  4. De koper is verplicht om BING onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:
   1. derden rechten op de in artikel 9.1 of 9.4 genoemde producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in artikel 9.1 of 9.2 genoemde producten te doen gelden;
   2. hij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
   3. het faillissement van de koper wordt aangevraagd.
  5. Onder de gevolgen van niet-nakoming bedoeld in artikel 9.3 valt tevens het recht van BING om de producten die aan haar toebehoren terug te (doen) halen. De koper machtigt BING reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende producten zich bevinden. Alle kosten van BING in verband met het terughalen van de producten komen voor rekening van de koper. BING is gerechtigd om eventuele aanbetaling(en) van de producten te behouden als vergoeding voor de gemaakte onkosten in verband met het terughalen van de producten.
 10. ONDERZOEKSPLICHT KOPER
  1. Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is BING slechts gehouden om het ontbrekende te leveren, de geleverde producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper terug te betalen tegen teruglevering van de producten, zulks ter keuze van BING, tenzij dwingend recht anders bepaald. De koper is gehouden om de instructies van BING betreffende de opslag of het retourneren van de te herstellen of te vervangen producten op te volgen.
  2. BING neemt reclames slechts in behandeling, indien de producten zich nog in de staat bevinden waarin zij werden geleverd.
  3. De koper is gehouden om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van zichtbare gebreken. Indien dit niet het geval is, is de koper gehouden om BING onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De koper kan BING niet meer aansprakelijk houden, indien de Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering van de producten heeft gedaan.
 11. GARANTIE
  1. Deze garantie geldt ten aanzien van alle producten, tenzij de fabrikant van de producten een afwijkende garantie geeft, in welk geval de afwijkende garantie van toepassing is.
  2. De koper is niet gerechtigd om aan zijn afnemers een verdergaande garantie ten aanzien van de producten te verlenen dan de door BING verstrekte garantie of de uit hoofde van artikel 11.1 afwijkende garantie.
  3. De koper is gehouden om de door BING verstrekte service-instructie met de betreffende producten aan zijn afnemers te leveren.
  4. BING garandeert dat de producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten gedurende een periode van een jaar na levering door de koper aan haar klant..
  5. BING geeft geen garantie op:
   1. Producten die beschadigd zijn door voortdurend gebruik van een defect of gebrekkig onderdeel;
   2. Producten die niet overeenkomstig de service-instructies zijn behandeld en/of ten aanzien waarvan de voorschriften betreffende inbouw/montage en onderhoud niet zijn nageleefd;
   3. Producten die door foutief gebruik, ongevallen of transport zijn beschadigd;
   4. Producten die werden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn;
   5. Producten waaraan na levering wijzigingen zijn aangebracht,
   6. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn;
   7. Producten die verder gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door BING aan de koper worden aangeboden;
   8. Producten die gerepareerd of aangepast zijn door een onbevoegd service-instantie of persoon;
   9. Producten die werden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn; of ingeval van schade aan het product veroorzaakt door een extern voorval;
   10. Producten die onjuist zijn opgeslagen
   11. Producten die beschadigd zijn als gevolg van gebruik in samenhang met producten die of niet compatibel zijn met de functie van het product of zijn gebruikt in samenhang met producten die beschadigd zijn.
  6. Indien een aanspraak onder de in artikel 11.4 verstrekte garantie door BING gegrond wordt geacht, zal BING de betreffende producten herstellen; BING kan echter besluiten tot vervanging over te gaan, indien naar het oordeel van BING herstel niet mogelijk is.
  7. Koper is niet gerechtigd om garantieaanspraken ten aanzien van de producten zonder voorafgaand overleg met BING af te handelen.
  8. BING neemt uitsluitend garantieclaims in behandeling van de koper. De afnemers van koper dienen defecte of gebrekkige producten te retourneren aan de koper.
 12. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BING of haar direct leidinggevenden, is BING slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade aan producten tot maximaal eenmaal het factuurbedrag betreffende de geleverde producten waardoor de schade werd veroorzaakt.
  2. BING is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder ondermeer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of – stagnatie.
  3. BING is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is.
  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van BING voor de betreffende schade is verzekerd onder enig overeenkomst van verzekering van BING. In dat geval is BING slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.
  5. BING bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.
 13. OVERMACHT
  1. Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen, waaronder de omstandigheden in artikel 13.2 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij voor een geheel of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder aan  schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere partij.
  2. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.
  3. BING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden na het tijdstip waarop BING haar verbintenis had moeten nakomen. \
  4. Indien BING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een deellevering.
 14. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Koper is slechts bevoegd om de handelsnaam en handelsmerken van BING te gebruiken in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst.
  2. Koper is niet gerechtigd om gelijkluidende of soortgelijke handelsnamen en/of –merken te (doen) registreren als de door BING gebruikte handelsnamen en/of handelsmerken die gelijk zijn aan, of die met de handelsnamen en/of –merk van BING verward kunnen worden.
 15. TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER
  1. Op alle rechtsverhoudingen tussen BING en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
  2. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen BING en de koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomsten alsmede in verband met deze Leveringsvoorwaarden, kennis te nemen.
 16. DEPONERING
  1. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam.
 
 
 
Privacy statement I Leveringsvoorwaarden I Disclaimer I Sitemap
© BING BEARINGS 2018 I Bing Bearings is een geregistreerde merknaam van Köbo Nederland BV